So planner bia nhieu mau
Planner-So tay gay lo xo-Bia cung dày 3mm-Kho A5-Bìa vuốt mép-Thiet ke va san xuat doc quyen-sotayhandmade.vn-15
Planner-So tay gay lo xo-Bia cung dày 3mm-Kho A5-Bìa vuốt mép-Thiet ke va san xuat doc quyen-sotayhandmade.vn-14
Planner-So tay gay lo xo-Bia cung dày 3mm-Kho A5-Bìa vuốt mép-Thiet ke va san xuat doc quyen-sotayhandmade.vn-13
Planner-So tay gay lo xo-Bia cung dày 3mm-Kho A5-Bìa vuốt mép-Thiet ke va san xuat doc quyen-sotayhandmade.vn-12
Planner-So tay gay lo xo-Bia cung dày 3mm-Kho A5-Bìa vuốt mép-Thiet ke va san xuat doc quyen-sotayhandmade.vn-10
Planner-So tay gay lo xo-Bia cung dày 3mm-Kho A5-Bìa vuốt mép-Thiet ke va san xuat doc quyen-sotayhandmade.vn-08
Planner-So tay gay lo xo-Bia cung dày 3mm-Kho A5-Bìa vuốt mép-Thiet ke va san xuat doc quyen-sotayhandmade.vn-17
Planner-So tay gay lo xo-Bia cung dày 3mm-Kho A5-Bìa vuốt mép-Thiet ke va san xuat doc quyen-sotayhandmade.vn 03
Planner-So tay gay lo xo-Bia cung dày 3mm-Kho A5-Bìa vuốt mép-Thiet ke va san xuat doc quyen-sotayhandmade 04
Planner-So tay gay lo xo-Bia cung dày 3mm-Kho A5-Bìa vuốt mép-Thiet ke va san xuat doc quyen-sotayhandmade 02
Planner-So tay gay lo xo-Bia cung dày 3mm-Kho A5-Bìa vuốt mép-Thiet ke va san xuat doc quyen-sotayhandmade.vn-16
Planner-So tay gay lo xo-Bia cung dày 3mm-Kho A5-Bìa vuốt mép-Thiet ke va san xuat doc quyen-sotayhandmade.vn-06
Planner-So tay gay lo xo-Bia cung dày 3mm-Kho A5-Bìa vuốt mép-Thiet ke va san xuat doc quyen-sotayhandmade
Planner-So tay gay lo xo-Bia cung dày 3mm-Kho A5-Bìa vuốt mép-Thiet ke va san xuat doc quyen-sotayhandmade.vn-11
Planner-So tay gay lo xo-Bia cung dày 3mm-Kho A5-Bìa vuốt mép-Thiet ke va san xuat doc quyen-sotayhandmade.vn-09
Planner-So tay gay lo xo-Bia cung dày 3mm-Kho A5-Bìa vuốt mép-Thiet ke va san xuat doc quyen-sotayhandmade 161

SỔ KẾ HOẠCH PLANNER A5 – BÌA CỨNG 3mm – Ruột in màu

99,000 

SỔ BAO GỒM NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2018 VÀ HẾT NĂM 2019

KÍCH THƯỚC: A5 (14x20cm)
BÌA: Giấy mỹ thuật cao cấp gồm 5 màu
+ MÀU BE
+ MÀU XANH MI NƠ
+ MÀU NÂU ĐẤT
+ MÀU XÁM TRO
+ MÀU CAM ĐẤT

RUỘT: FORT KEM 100gsm, 130 trang, in màu toàn cuốn.
Ở mỗi trang chuyển qua tháng mới đều có in tranh kèm câu quote tạo động lực.
Cuối sổ có 10 trang kem chấm dot để tổng kết lại một năm.

Xóa